ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ (2)

Print

Eritrean Nahda Party


ደምዳሚ መግለጺ፡ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 
             

ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኤርትራ ክንሃንጽ ብዝብል ብሩህ ተስፋ ናይ ሕሉፍን መጻኢ መደባትን ዝተዓመሙን ገናውን ኣብ መደብ ዘለዉ ብሓባር ምስኩሎም ኣባላትን ደገፍትን ሰልፊ ኣብ ዕውት ትግባር ኣብ ትሕቲ ቅድሚ ኩነት ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ዝብል ቴማ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካብ 15-18 ሕዳር 2018 ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ።

ማእከላይ መሪሕነት ድሕሪ ዕዉት ሳልሳይ ሰልፋዊ ጉባኤን ክልተ ሱሩዓት ኣኼባታት ዝተኻየደ ኣኼብኡ፡ ብሓፈሻ ንህሉው ዓለማውን ሃገራውን ሰልፋውን ኩነትታት ብመንጽር ደሞክራስያዊ ቃልስታት ህዝብታት ኤርትራ ፡ ብፍላይ ካኣ ነዚ ሓድሽ ዝመስል ግን ከኣ ሓድሽ ዘይኮነ ኩነታት ናይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ብውሽጥን ብደገን ዝማዕበሉ ተርእዮታትን ብፍላይ ድማ ኣተሃላልዋ ኩነታት ህዝብና ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ከምኡውን ንውሽጣዊ ኩነታት ሰልፊ ብዕምቆት ገምጊሙን ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደገኛ ክውንነትን ሳዕቤናቱን ብምግምጋም ማእከል ዕላማ ኣኼባኡ ብምግባርን ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዝራእዩ ዘለዉ ብኩራት ብምድህሳስ ፍታሕ ኣብ ምንዳይ ዘተኮረ ዘተ ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉ።

ኣብ 27 ዓመት ድሕሪ ምእዋጅ ሃገራዊ ነጻነት፡ ኤርትራዊ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ክብሪ ስኢኑ፡ፖለቲካውን ሰብኣውን መሰላቱ ተነፊጉ፡ ኣብ ትሕቲ ዳግማይ መግዛእትን ባርነትን ግበታዊ ስርዓት ዝነብር ዘሎ ምዃኑ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን፡ ማእከላይ መሪሕነት ስልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ነቲ ኩነታት ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ኣብ ዝረኣየሉ፡ ነዚ ናይ ሰላም ኩነታት ብፈጻሚ ኣካል ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብዝርዝር ኣብ እዋኑ ንዝተወስዱ ሰልፋዊ መርገጻት ደጊሙ ኣስሚርሉ።
ኣብ መንቀሊ እዚ ኩነት እውን ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ባህሪያት ግበታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝተባረዐ ኣዕናዊ ኲናት ብዓቢ ዝግለጽን ይቕረ ዘይባሃሎን ሂወት ዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያት ኤርትራ ዝበልዐ ብኣሽሓት ዝሰንከሉሉን፡ ልዕሊ ሚልዮን ህዝብታት ዝተፈናቐልሉን፡ ንነዊሕ እዋን ኣይኲናት ኣይሰላም ባርነት ኮይኖም መንእሰያት ኣብ ስደትን ወረ ስደትን በታቲኖም ምህላዎም ክንዮ እቲ ስምምዕ ሰላም ኢሉ ዝንየተሉ እውን ገና ይቕጽሎ ምህላዉን ብምግንዛብን ብምርዳእን ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ኣፈታትሕኡ ንክልቲኡ ሃገር ብማዕረ ዘርበሓ ዘይሙዃኑን ንዘላቒ ረብሓታት ክልቲኡ ህዝብታት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ ብቀጥታ ንውሽጣዊ ኩነት ኤርትራ ዘተኮረ መርሆ ተታሒዙ ንስምምዕ ኣልጀርስ መሰረት ብምግባር ልዑል ጻዕርታት ክግበረሉ ከም ዘድሊ ማእከላይ መሪሕነት ኣገንዚቡ።


ካብዚ ተበጊሱ ማእከላይ መሪሕነት ካብዚ ተረኽቦ ናይ ሰላም ስምምዕ ውዑል ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ማእከሉ ገይሩ ክልቲኡ ሸነኻት ብዘይ ቅድመ-ኩነት ናብ ልዝብ ምቕራቦም ብኣወንታ ዝረአ እኳ እንተኾነ ፡ ኣብ ባይታ ብተብተብ ክትግበሩ ዝኸዱ ዘለዉ ስምምዓት ግን ኣብ ከመይነት ዝርዝር ትሕዝተኦምን ኣፈጻጽመኦምን ብሸነኽ ግበታዊ ስርዓት ህግደፍ ግልጽነት ዝጐደሎ ኣካይዳታት የንጸባርቑ ብምህላዎም ብጥንቃቐ ክተሓዙን ካብ ህዝብታት ኤርትራ ተሽፋፊኖም ብዓይነቱ ዘይኮነስ ግልጽነትን ተሓታትነን ብዘለዎ ኣገባብ ክቐርቡ ከም ዘለዎም ማእከላይ መሪሕነት ስልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣተሓሳሲቡ።

እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕማመ ንዞባና ፖለቲካዊ ጽልዋ ይገብር ምህላዉ ብግሉጽ ዝረኤ ዘሎ ጉዳይ ሙኳኑን ፡ ስለምንታይን ኣብ ርሑቕ ይኹን ቀረባ ኢድ ኣእታውነት ናይ ሃገራት ክንሪኦ እንከለና ብግሉጽ ባዕዳውያን ሃገራት ምስቲ ኣታሃላልወኤን ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ወደባት ዓሰብን ደሴታቱን ዓስኪረን ጥራይ ዘይኮነ መናሃርያ ኩናት ጌይረናሉ ዘለዋ እዋን ፡ ኣብ ዝተናወሓ ሃገርና ናይዚ ጽልዋ እዚ ተጠቃዒትን ጽዋ - ተቐባሊትን ከምእትኸውን ንኹሉ ደላይ ሓቅን ፍትሕን ዘስግእ ዘሎ ሙኳኑን ፡ ብኽፉት ዓይኒ ክረኤ እንከሎ ድማ ነቲ ዘሎ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ኣብ ሃገርና ኤርትራ፡ ነቲ ናይ እንኮ ሰባዊ ግበታዊ ስርዓት ብምምዝማዝ ፡ ሃገርንና ካብዚ ጽልግልግ ዝብል ጸልማት እዋን ተላቒቓ ህዝቢ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንኸየምጽእ ነቲ ገባቲ ምልካዊ ጉጅለ ከተርንዕዎን ትንፋስ ክሶኽዑሉን ይፍተና ምህላዉን ኩልና ንዕዘቦን ንሪኦን ዘለና ሓቂ ኢዩ፡ ነዚ ውዕል ሰላም እውን ከምናተን ውጺኢት ጌይረን ብምግላጽን ነቲ ዝጀመረኦ ምግሓጥ ማዕድናት ሃገርናን ንጸጥታዊ ንጥቕመን ንምውዓሉን ከይደቀሳ ይሰርሓ ምህላወን ብሰፊሕ ክትዛረበሉ እትኽል ነጥቢ እዩ ፡ እዚ እውን ሓያል ቃልሲ ክግበረሉ ከምዘለዎ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ኣስሚርሉ።


በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ነቲ ናይ ኣጽዋር እገዳ ኣብዚ እዋን ምልዓል ዓለም ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ መስረታዊ ሽግርን ስቃይን ከምዘይንክን ንምልካዊ ጉጅለ ሞራል ካብ መሃብ ሓሊፉ ንህዝቢ ግን መሊሱ ኣበሳታቱ ይግድዶ እምበር ፍታሕ ከምዘይኮነን ፍትሒ ከምዘይምጽእን ፡ ብምዕዛብ ኩለን ሃገራት ዓለም ክርደኦኦ ከምዘለወን፡ ቃልሲ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሒ እጃም ሙኳኑ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣፍሊጡ።


በቲ ሓደ ሸነኽ እውን፡ ቅድሚ እቲ ስምምዕ ሰላም ዝተቐልቀለ መቐጸልታ ናይ ቢቶወደድ ኣብራሃን ናይ ወዲ ዓሊ፡ ከምኡ’ውን ህዝባዊ ማዕበል ሰውራ ኣኽርያ ምልዕዓል ነቲ ጉጅለ ግበታ ኣብ ነቕነቕ ከምዝብጾሖን ከምዘእተዎን፡ ከምቲ ናይ ፊተውራሪ ኮይኑ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ብምዝካር ኤርትራዊ ከም ቀደሙ ንመሰሉን መሬቱን ድልየቱን ምስ ሓድሽ ተርእዮ ክንዮ እቲ ግበታዊ ሽርሒ ምስዚ ውዕል ሰላም ንዕዘቦ ዘለና ንገለ ስናርዮታት ስግኣታት ተገይሩ ንዝሬኤ ዘሎ ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ እንከሎ መንነቱ ኮነ መሬቱ ምሻጥ ምልዋጥን ከምዘይካኣልን፡ ኤርትራዊ መንነት ሕጂ ካልእ ጽባሕ ካልእን ኣብ ካልእን ዝኸውን ኣይኮነን ምኽኒይቱ ኤርትራዊ መንነት ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ታሪኽ ናይ መስዋእቲ ዝተሃንጸ ሙዃኑን፡ ስለዝኾነ ናብ ዝኾነ ዘይሽየጥ ዘይልወጥ ኤርትራዊ ደም ዝሓለፎ ናይ ጀጋኑ ኣዕጽምቲ ዝተከስከሰሉ ዘተሰዋኡሉን ዝተቐብረሉን ስለኾነ ዘልኣለማዊ መንነት ሙዃኑ ትማል እውን ብሓርበኛ ኣቦና ሱዉእ ጅግንና ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ኣብ ማእከል ኣሰመራ ኣብ ከብዲ ጸላኢ ፊት ኮይኑ ናይ መስል ሕቶ እምበይታ ዘስመዕን ዓለም ዘንቀሳቀሰን ስዒቡ ዝቅጽል ዘሎ ተቃውሞ ህያው ምስክርን እዚ ሃገራዊ መንነትዚ ድማ ምስ ዝሓለፉን ብሕጂ ዝመጹን ወለዶታት ዘራኽብና መስመር ሙኳኑን ዝኾነ ይኹን ጸገም ሕሰምን ንዝሓልፎ ድማ ከም ወርቂ ብሓዊ ዝኹላዕ ሙዃኑ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣስሚርሉ፡፡


ብተወሳኺ ንህልው ኩነታት ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ፡ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንዝቃለሱ ዘለዉ ውድባትን ሰልፍታትን ኣመልኪቱ ኩሉ ካላኣዊ ፍልልያቶም ንጎኒ ገዲፎምን በዚ ህሉው ኩነት ከይተጻዕዱ ዳግማይ ውዳቤ ብምግባር ቃልሱ ዝያዳ ናህሪ ክውስኽን፡ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ 2ይ ጉባኤ ንምእታው ኣትሪርና ክንስርሕን ኣስሚርሉ፡፡


ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መደባቱ ብምስራዕ ከም ዝብገስን ንዝምድናታቱ ዝምልከት ምስ ኩሎም ደለይቲ ፍትሕን ብፍላይ ምስ ሰልፍና ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ሕቶን ራእያን ዘለዎም ኣብ ጉዳይና ንሕቶ ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ዝሰርዑ ሓይልታት ኣመልኪቱን ኣብ ሓድነት ደምበ ተቓውሞ ኣቶኪሩ ከምዝሰርሕን፡ ብፍላይ ካኣ ንህሉው ንውሽጣዊ ኩነታት ሰልፊ ርሓቱን ብዕምቆት ብምርኣይ ነቲ ዝጸንሐ መሪሕነት ዝሰላሰሎም ዕማማት ኣሞጒሱ፡ ከይዲ መደባቱ ንምዕዋት ኣብያተ ጽሕፈቱ ብጽፈት ክኸዱን ኣብ ፖለቲካዊ ጎስጓስን ዜናን ሰልፍና ብዝላዓለ ደረጃ ዕብየት ከምዘርኣየን ፡ ውዳቤ ንምሕያል ድሮ ተኽሉን ገናውን ኣብ ዝተክሉ ዘለዉ ሓደስቲ ጨናፍር ኣቶኪሩ ይሰርሕ ምህላዉን፡ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ጉዳያት ሰልፊ እውን ምስ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታትን፡ መሰል ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን፡ ጉዱሳት ውልቀሰባትን ተጣሚሩ ክሰርሕን፡ ነቲ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኩለ መዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እውን ብዕምቆት ክርድእዎ ብምጽዋዕን፡ ሰልፊ ፍላይ ምስ ህዝባውያን ማሕበራት ኣመልኪቱ ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ንጉዳያት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ማዕርነትን፡ ኣገዳስነቶም ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ግበታ ብዕምቆት ገምጊሙ፡ መጻኢ ኣንፈት ናይ ቃልስውን ኣነጺሩን ።


ካብ ውሳኔታትን ለበዋታትን ማእከላይ ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

1) ስርዓት ህግደፍ- ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ምኳኑ፡ ንሃገርና ካብኡ ዝኸፍአ ጸላኢ ከም ዘይብላን ብምግንዛብ፡ ብኹሉ መዲያዊ ስሙር ዓቕሚ ህዝብና ንምውጋዱ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መሪሕ ታራኡ ክጻወት ወሲኑ፡፡ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ናይ ኢትዮ- ኤርትራ ህዝብና ከይተደናገረ ፡ እቲ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ መሰል ዘውሕስ ቅዋም ፍትሕን ማዕርነት ዲሞክራስን ክሳብ ዝረክብን እዚ ስርዓት እዚ ካብ ኮረሻ ስልጣን ተኣልዩ ህዝባውን ፍትሓዊ መንግስቲ ዝትከል ቃልሲ ክቕጽልን ከጓሃህርን ከምዘለዎ ወሲኑ።

2) ስርዓት ህግደፍ በዚ ሒዘዎ ዘሎ ጸረ ህዝብን ሃገርን ንኽወዴቕ ዝጨከነ ብምዃኑ ተርዲእና ፡ ኩሉ ዓቕምታትና ደለይቲ ፍትሒ ብሓደ ቅልጽም ኣስሚርና ኣዋሃሂደናን ንድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ከነውሕስ እዋኑ ኢዩ፡፡

3) ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ወታደራዊ ተጻብኦ ሰላም ሙዃኑ ፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሰናይ ጉርብትናን ብሰላም ወፊሮም ክምለሱን ከምቲ ኣብ መግለጽን መርገጽን ውድብ ዝገለጽናዮ ንቲ ደገፍና ሕጂውን ሰላም ከም እንድግፍ ነስምረሉ።

4) እዚ መስርሕ ሰላም ንዘቤታዊ ጉዳያትና ዘይስተብሃለን ፡እሱራት ኣብ ምፍታሕ ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምድራት ግዜ ፡ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምንቅስቓስ፡ ስደተኛታት ምምላስ ወዘተ ዘየካተተ ምዃኑ፡ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ህዝብና ኣብ ገዛእ ጉዳዩ ከም ጓና ኮይኑ እንታይን ስለምንታይን ዘይብለሉ ዘይሕበሮን ዘይፈልጦን ምስ ባዕዳውያን ዝግበሩ ውዕላት ተዓዛባይ ጥራይ ሙዃኑን። ብሓደ ሸነኽ ምስ ቅዋምን ሕግን ዘይብሉ ስርዓት ንህዝቢ ዘይውክልን ብህዝቢ ዘይተመርጸን ንሕጊ ዘይንታዩ ተደጋጋሚ ውዕላት ዝጠለመ ስርዓት ምስ ቅዋም ሕግን ዘልዋ ሃገር ውዕል ተኣስረሉ ምህላው ሙሉእን ውሑሱን ሰላም ክንብሎ ኣይንኽእልን።

5) ኣብ ሞንጎቲ ክልተ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ውዕል ደረት ዘለዎ (ካብ ናይ ዶብ) ዘይሰገረ ኽኸውን ዘይሙዃኑ ።ምስተንዃሲ ባህሪ ዝተሰከመ ስርዓት ናይ ኣጽዋር እገዳ ምልዓል ደሚርካ፡ በዚ ኣብ ከባቢና ዝረኤ ዘሎ ናይ ሓይልታት ምስዕራር ብፍላይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ኩነት እዚ ሰላም ይዋሓስ እዩ ኣይንብልን፡ ከም ህዝቢ ድማ ስግኣትና ይዛይድን።

6) ኩሉ ኣካል ሃገራዊ ባይቶን ደገፍቱን ንዕላማ ሃገራዊ ባይቶ ንምዕዋትን ኣብ 2ይ ሃገራዊ ባይቶ ንምእታው ብኹሉ ዓቕምና ክንስርሕ ንምሕጽን።

7) ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ደምበ ተቃውሞን ነዚ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ዝበታትን ዝፍኖ ዘሎ ብመድያታት ክኽንኑ ክቃወሙን ንጽዉዕ።

8) ሰልፊ ነቲ ዝጸንሖ ናይ ውሽጢ ሕጽረታት ናይ ግዳም ብደሆታት ሰጊሩ ፡ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ዝነቐለሉ እዋን ብምሉእ ድምጺ መሪሕነት ክቕጽል ብምውሳንን ፡ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ እውን ብተዓጻጻፍነት ናይ ኩለ መዳይ ቃልሱ ከሳልስልን ዕዮ ገዙኡ ክገበር ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ለበዉኡ ኣሕሊፉ ።

9) ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መሰረታት ሰልፍና፣ ውድባት ማሕበራት፡ ውልቀ-ሰባት ነዚ ቃልስና ዕውት ከኽውን ዝሃብኩምናን ገና እውን እትህቡና ዘለኹም ደገፍ ነሞግስ።

ኣብ መደምደምታ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ከምኡ’ውን ተቓልስቲ ሓይልታትን ፡ምክልኻል ስራዊትን ፡ ደለይቲ ፍትሒ ስቪካዊ ማሕበራትን ብሓፈሻ ፡ ብፍላይ ካኣ ኣባላትን ተደናገጽትን ሰልፍና ነዚ ሓድሽ መድረኽ’ዚ ንምግጣም ኩሉ ዓቕምታትና ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕን ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓንን ዓቕምታትና ኣስጢምና ብጽንዓትን ተወፋይነትን ከምቲ ልሙድ ሓድነት ጠሚርና ክንቃለስ ማእከላይ መሪሕነት በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ጸዋዒቱ የቕርብ።

ማእከላይ መሪሕነት
ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
19 ሕዳር 2018

We use cookies to improve our website. More details…